Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 15 Feb 2024

Welkom bij Herome Cosmetics B.V. (“Herome”, “wij”, “ons”, of “onze”), de beheerder van herome.com (“de Site”). Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Site en onze diensten, tools, applicaties en functies (gezamenlijk de “Diensten”).

Door toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van onze Site, gaat u akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en ons Privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden of ons Privacybeleid, heeft u geen recht op toegang of gebruik van de Site en onze Diensten.

1. Gebruik van de Site en Diensten

  • U dient ten minste 16 jaar oud zijn om de Site en de Diensten te gebruiken.
  • U mag geen onrechtmatig gebruik maken van de Site of de daarop aangeboden Diensten.
  • U verplicht zich ertoe om geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Herome of derden.

2. Intellectuele Eigendom

Alle inhoud op de Site, waaronder teksten, grafische voorstellingen, logo’s, afbeeldingen, en de software die wordt gebruikt, is eigendom van Herome of zijn licentiegevers en wordt beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

3. Privacy en Persoonsgegevens

Wij behandelen de verzameling, het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat in lijn is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

4. Beperking van Aansprakelijkheid

Herome, noch haar directeurs, werknemers, of agenten, zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, consequentiële of andere schade voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de Site of Diensten.

5. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Herome, zijn directeurs, werknemers, en agenten te vrijwaren tegen elke claim, aansprakelijkheid, schade, verlies en onkosten, inclusief zonder beperking redelijke advocaatkosten, voortvloeiend uit of verband houdend met uw gebruik van de Diensten of schending van deze Voorwaarden.

6. Wijzigingen in de Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden op elk moment aan te passen. Wij zullen u informeren over wijzigingen door een herziene versie van de Voorwaarden op de Site te plaatsen, die onmiddellijk van kracht zal zijn bij plaatsing.

7. Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht. Elke geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden zullen exclusief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in Nederland.

8. Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via info(at)herome.com.