Ogólne warunki handlowe

Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2024

Witamy w Herome Cosmetics B.V. ("Herome", "my", "nas" lub "nasz"), administrator herome.com ("Witryna"). Niniejszy Regulamin ("Regulamin") reguluje dostęp i korzystanie z Witryny oraz naszych usług, narzędzi, aplikacji i funkcji (zwanych łącznie "Usługami").

Uzyskując dostęp do naszej Witryny i/lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków i zasad oraz naszej Polityki prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki lub naszą Politykę prywatności, nie jest uprawniony do uzyskiwania dostępu do Witryny i naszych Usług ani korzystania z nich.

1. Korzystanie z Witryny i Usług

  • Użytkownik musi mieć ukończone 16 lat, aby korzystać z Witryny i Usług.
  • Użytkownikowi nie wolno korzystać z Witryny lub oferowanych w niej Usług w sposób nieuprawniony.
  • Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw własności intelektualnej Herome lub osób trzecich.

2. Własność intelektualna

Wszystkie treści zawarte na Stronie, w tym tekst, grafika, logo, obrazy i wykorzystywane oprogramowanie, stanowią własność Herome lub jej licencjodawców i są chronione prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej.

3. Prywatność i dane osobowe

Zbieramy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe użytkowników zgodnie z naszą Polityką prywatności, która jest zgodna z ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO).

4. Ograniczenie odpowiedzialności

Herome ani jego dyrektorzy, pracownicy lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub inne szkody wynikające z lub w związku z korzystaniem ze Strony lub Usług.

5. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Herome, jej dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialnością, szkodami, stratami i wydatkami, w tym między innymi uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wynikającymi lub związanymi z korzystaniem z Usług lub naruszeniem niniejszych Warunków.

6. Zmiany Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Powiadomimy użytkownika o zmianach, publikując zmienioną wersję Warunków w Witrynie, która wejdzie w życie natychmiast po opublikowaniu.

7. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem holenderskim. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub w związku z nimi będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwe sądy w Holandii.

8. Kontakt

W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszego Regulaminu prosimy o kontakt pod adresem info(at)herome.com.